*பட்டா* ஒரு நிலம் இன்னார் பெயரில் உள்ளது என்பதை குறிக்கும் வகையில் வருவாய்துறை அளிக்கும் சான்றிதழ்.

*சிட்டா* குறிப்பிட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு அதன் பயன்பாடு, யாருடைய கட்டுபாட்டில் உள்ளது என்பது தொடர்பான விவரங்கள் அடங்கிய வருவாய்த்துறை ஆவணம்.

*அடங்கல்* நிலத்தின் பரப்பு, பயன்பாடு, கிராமத்தின் மொத்த நிலத்தில் இது எந்த பகுதயில் உள்ளது என்ற விவரங்கள் அடங்கிய வருவாய்த்துறை ஆவணம்.

*கிராம நத்தம்* ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் குடியிருப்பு பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலம்.

*கிராம தானம்* கிராமத்தின் பொது பயன்பாட்டுக்காக நிலத்தை ஒதுக்குவது. தேவதானம்: கோவில் பயன்பாட்டுக்காக குறிப்பிட்ட நிலத்தை தானமாக அளித்தல்.

*இனாம்தார்* பொது நோக்கத்துக்காக தனது நிலத்தை இலவசமாக அளித்தவரை குறிக்க பயன்படுத்தும் சொல்.

*விஸ்தீரணம்* நிலத்தின் பரப்பளவு. எல்லைகளை குறிப்பது.

*ஷரத்து*. பிரிவு.

*இலாகா* துறை.

*கிரயம்* நிலத்தை ஒருவருக்கு விற்பனை செய்வதை ஆவணபடுத்துதல்.

*வில்லங்க சான்று* ஒருநிலத்தை ஒருவருக்கு விற்பனை செய்த அதன் உரிமையாளர், அதனை மறைத்துவிட்டு, அதே நிலத்தை வேறு ஒருவருக்கு விற்பனை செய்வது மோசடி. இந்த விவரத்தை அறிந்து கொள்ள உதவும் பதிவுத்துறை ஆவணம்.

*புல எண்* நில அளவை எண்.

*இறங்குரிமை*

வாரிசுரிமை.

*தாய்பத்திரம்* ஒரு குறிப்பிட்ட நிலம், இப்போதைய உரிமையாளருக்கு முன்னர் யாரிடம் இருந்தது என்பதை அறிய உதவும் முந்தய பரிவர்த்தன ஆவணங்கள்.

*ஏற்றது ஆற்றுதல்* குறித்தவகை பொறுப்பை நிறைவற்றுவதற்கு உறுதி அளித்தல்.

*அனுபவ பாத்தியம்* நிலத்தை பயன்படுதிகொள்ளும் உரிமை.

*சுவாதீனம் ஒப்படைப்பு* நிலத்தின் மீதான உரிமையை ஒப்படைத்தல். ஜமாபந்தி: வருவாய் தீர்வாயம்.

*நன்செய்நிலம்* அதிக பாசன வசதி கொண்டநிலம்.

*புன்செய்நிலம்* பாசன தேவைக்கு மழையை நம்பியுள்ள நிலம்.

*குத்தகை* ஒரு நிலத்தை பயன்படுத்தும் உரிமையை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சில நிபந்தனைகளுடன் அளிப்பது அல்லது பெறுவது.

தொகுப்பு மூத்த நிருபர் கீழை செய்திகள் அ.சா.அலாவுதீன்

EID MUBARAK

You may also like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com